Projectmatig Werken blijkt steeds meer een goede methode te zijn om werk te organiseren. Niet alleen is het resultaat duidelijk, maar vooral ook de wijze waarop in een project wordt samengewerkt, de rollen en taken concreet zijn en de verantwoordelijkheden voor iedereen tevoren worden afgesproken. Met deze opleiding maakt u zich als beginnend projectleider of coördinator de basisvaardigheden van het vak eigen: van de planningsfase en fasering tot aan de daadwerkelijke uitvoering van het project. U leert hoe u een goede planning met bijbehorende werkwijze moet opzetten en uitvoeren. Het is belangrijk meetbare doelstellingen en resultaten van het project te definiëren. En op welke manier gaat u deze doelstellingen en resultaten behalen? Tijdens de opleiding wordt ook ruim aandacht besteed aan het bewaken van de projectvoortgang en het beïnvloeden van het projectproces.

Doel van deze training is inzicht te krijgen in de structuur van een project, welke methodiek kan daarbij gebruikt worden, hoe  resultaten van een project geïmplementeerd worden en hoe een  project in zijn effecten gevolgd wordt. In deze training wordt op twee vlakken gewerkt: naast het werken aan de methodiek van een project, wordt aandacht besteed aan het samenwerken in projecten. Dan gaat het vooral over communicatie, afstemming en omgaan met tegenstellingen.

Programma

In deze training wordt op twee niveaus gewerkt. U  oefent aan de hand van een eigen (bedrijfsintern) project de methodiek: u leert resultaatgericht te werken, te faseren en een planning te maken, beslismomenten en mijlpalen vast te stellen en  hoe een project te beheersen in tijd, geld en kwaliteit. Het is in de training een kwestie van doen en vervolgens kijken naar de eigen praktijk: hoe doen we dit nu en wat zouden we anders kunnen aanpakken.

Naast het oefenen van de methodiek oefent u ook  de manier waarop leiding wordt gegeven: de projectleider moet zijn rol (en taken en verantwoordelijkheden) kennen en weten hoe hij samenwerkt in een project. Dat betekent dat hij leert concreet te zijn in wat hij wil van zijn opdrachtgever en projectgroepleden. Dat geldt ook voor projectmedewerkers die coördinerende taken hebben in een project: zij leren concrete afspraken te maken en de verantwoordelijkheid voor het deelresultaat op zich te nemen. Startende projectleiders leren hoe je een team aanstuurt en hoe je gedurende het project steeds beter ruimte geeft aan het team en delegeert.

In de training staat het samenwerken centraal: de groep deelnemers oefent de methodiek en krijgt feedback op de manier van samenwerken. In een project is altijd sprake van tegenstellingen: of het nu gaat over kwaliteit (hoe goed maken we het project) over geld en tijd, er spelen ook belangen mee die niet altijd zichtbaar zijn. Dat is op zich geen probleem, het is van belang dat een projectleider of coördinator erover kan onderhandelen. Daarmee hebben de voornaamste ingrediënten van een training ‘Coördinatie en Samenwerken in projecten’  bij elkaar.

In een tweede reeks sessies besteden we aandacht aan lastig gedrag: deelnemers die hun afspraken niet helemaal nakomen, stagnerende samenwerking, onvoldoende leiderschap, lastig krachtenveld. In deze sessies werken we aan de hand van eigen casuïstiek dit lastige gedrag door.

Voor wie? 

 • startende projectleiders die binnen de methodiek kunnen oefenen met leidinggeven;
 • projectmedewerkers die zich warm lopen als projectleider: ze coördineren onderdelen van een project en zijn verantwoordelijk voor deelresultaten;
 • projectmedewerkers die steeds vaker meewerken in een project en zicht willen krijgen op de methodiek in een project en meer invloed willen uitoefenen op de samenwerking;
 • managers die de leiding hebben over projectleiders of die opdracht geven om projecten uit te voeren;
 • daarnaast kan de opleiding een belangrijke steun zijn voor managers die bezig zijn met veranderingsprocessen waarbij gestreefd wordt naar doelen als productgerichtheid, klantgerichtheid, integrale kwaliteit en doorbreken van afdelingsdenken.
Resultaat 

Na afloop van de opleiding

 • kent u de methodiek van projectmanagement en heeft u aan de hand van een eigen (bedrijfsintern) project geoefend met het formuleren van een concreet resultaat, het maken van een fasering en een planning;
 • kunt u beslismomenten en mijlpalen inbouwen en het project beheersen;
 • kunt u zich een duidelijk beeld vormen van projectmatig werken;
 • bent u in staat een helder doel en resultaat van een project te formuleren;
 • kunt u een planning maken voor een eenvoudig project;
 • bent u in staat een analyse te maken van de projectomgeving;
 • heeft u inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten;
 • kunt u projectmedewerkers instrueren, coachen, feedback geven en delegeren;
 • kunt u effectief samenwerken in een team;
 • heeft u geoefend met lastig gedrag: aan de hand van eigen casuïstiek krijgt u zij zicht op wat werkt in uw aanpak en wat niet.

Opleidingsduur: 
In Nederland duurt de opleiding 4 dagen  (4 bijeenkomsten à 6 uur). In Suriname hebben we gekozen voor een condensed opleiding (6 dagen à 6 uur).

Voorbereidingstijd:  
circa 7 uur per bijeenkomst (doornemen van de theorie voorafgaand aan de les en het uitwerken van de (praktijk-) opdrachten.

Bachelor-adv_14vk_color